Brandveiligheid

22 mei 2018

Binnen Bouwend Nederland is er steeds meer aandacht voor brandveiligheid. Dit komt ook terug in het Bouwbesluit 2012, waarin veel aandacht wordt besteed aan brandveiligheid van woningen en de daarop toegepaste systemen. Naast de brandklassen krijgen ook zaken als rookvorming en druppelvorming de benodigde aandacht.
Het Bouwbesluit zorgt voor een onderlegger waaraan de systemen minimaal moeten voldoen. Naast deze systeemeisen is het van belang om per project specifiek te kijken hoe een zo hoog mogelijke brandveiligheid te behalen valt. Dit is een proces waar alle betrokken partijen een bijdrage in leveren.
Graag lichten wij toe hoe onze systemen voldoen aan het bouwbesluit en hoe onze systemen worden toegepast.

Bouwbesluit
De prestaties zoals bepaald in het bouwbesluit worden voor buitengevelisolatiesystemen vertaald door certificatie-instelling IKOB-BKB middels het KOMO-attest. Afdeling 2.9 van het bouwbesluit, Beperking van uitbreiding van brand, gaat volledig in op de gesteld normen volgens de Europese richtlijn NEN-EN 13501-1. Deze klasse is opgebouwd uit een brandklasse, rookklasse en druppelvormingsklasse. Binnen deze norm heeft Strikotherm systeem COMFORT met EPS isolatie de classificatie B-S2, d0 behaald. Strikotherm COMFORT met minerale wol isolatie heeft hierin zelfs classificatie A2-S1, d0 behaald. Strikotherm systeem PREMIUM met Resolschuim isolatie heeft de classificatie B-S2, d0 behaald.
  LOGO KOMO Geattesteerd door SKG-IKOB.png


Brandklasse B-S2, d0
De Europese klassen lopen van A1 tot en met F, waarbij A1 de hoogste klassering aangeeft en F de laagste. De klassering A1 t/m F betreft een klassering op basis van het warmtevermogen, warmte-inhoud, ontsteking en vlamuitbreiding van het materiaal.
Strikotherm systeem COMFORT met eps isolatie: B (Moeilijk brandbare materialen, die een beperkte bijdrage leveren aan brandgevaar).
Strikotherm systeem COMFORT met minerale wol isolatie: A2 (Praktisch onbrandbaar).
Strikotherm systeem PREMIUM met resolschuim isolatie: B (Moeilijk brandbare materialen, die een beperkte bijdrage leveren aan brandgevaar).

Daarnaast is er ook een aparte klassering op de rookproductie en de brandende druppels en deeltjes. De Europese klassen gaan van S1 t/m S3.
Strikotherm systeem COMFORT met eps isolatie: S2 ( De totale rookafgifte en de toename van rookproductie zijn gelimiteerd).
Strikotherm systeem COMFORT met minerale wol isolatie: S1 (Geringe rookproductie).
Strikotherm systeem PREMIUM met resolschuim isolatie: S2 ( De totale rookafgifte en de toename van rookproductie zijn gelimiteerd).

Ook druppelvorming van materialen en losse delen word getest. Er zijn Europese klassen, onderverdeeld in d0 tot en met d2.
Strikotherm systeem COMFORT met eps isolatie: d0 (Geen vlammende druppels / deeltjes).
Strikotherm systeem COMFORT met minerale wol isolatie: d0 (Geen vlammende druppels / deeltjes).
Strikotherm systeem PREMIUM met resolschuim isolatie: d0 (Geen vlammende druppels / deeltjes).

WBDBO
Naast de bovenstaande klassen dient het gevelisolatiesysteem ook te voldoen aan de WBDBO (weerstand tegen brand-doorslag en brand-overslag). Het bouwbesluit geeft aan dat de toetsing van de WBDBO uitgevoerd moet worden volgens de NEN 6068 van oktober 2004 en hiermee een brandwerende werking van minimaal 30 minuten wordt gegarandeerd. De Strikotherm COMFORT en PREMIUM systemen voldoen aan deze eis.
De achtergrond van de grens van 30 minuten is dat binnen 30 minuten na het ontstaan van de brand de brandweer operationeel is en met bluswater via brandslangen brandoverslag kan voorkomen. Bij gebouwen hoger dan 20 meter mag niet met de gereduceerde brand worden gerekend, om rekening te houden met beperkte bereikbaarheid voor de brandweer.

Opbouw gevelisolatiesysteem
Als isolatiemateriaal wordt in de meeste gevelisolatiesystemen gebruik gemaak van EPS, Minerale wol en Resolschuim. Ieder product en dus onderdeel van het systeem heeft zijn eigen brandklasse, maar doordat deze losse producten in een totaal systeem wordt toegepast is deze brandklasse van minder belang. Maatgevend voor de brandreactie van een constructie is het gedrag van de beschermende laag. Het isolatiemateriaal wordt ingepakt met mortels op basis van cement, producten die als onbrandbaar (A2) worden bestempeld. De samenkomst van deze producten zorgt ervoor dat de Strikotherm gevelisolatiesystemen de brandclassificering zoals hierboven beschreven hebben behaald.
Top